• ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery

Toto je staršie vydanie. Odporúčame nové vydanie tohto spevníka.

Spevník obsahuje výber z piesní, ktoré žehnali Kristovu cirkev storočiami až doposiaľ. Pri zostavovaní spevníka sme kládli dôraz na vernú biblickú výpoveď, ktorá nenechá hladné a vďačné srdce bez odozvy. V spevníku sa nachádzajú jednoduchšie, ľahko naučiteľné piesne, ale i piesne, ktoré sa pri prvom stretnutí môžu zdať ťažšie zvládnuteľné. Keď sa ich však postupne naučíme, budú o to sladšie, uchvátia dušu do výšin uctievania a prinesú nám hlbšie a trvalejšie vnímanie Boha v Jeho svätosti.

Piesne svojím vznikom presahujú rozpätie niekoľkých storočí. Niektoré sú z obdobia pred protestantskou reformáciou, väčšina je však z obdobia od reformácie po dnešok. Sú tu piesne z nemeckej, švajčiarskej aj anglickej vetvy reformácie. Sú tu piesne z obdobia anglického puritanizmu i nemeckého pietizmu, z obdobia veľkých prebudení v 18. a 19. storočí, ako i piesne z obdobia obživení a prenasledovaní v našich krajoch. Autori piesní obvykle poznali dobre Písmo i jednotlivé aspekty kresťanského života. Spevník je doktrinálne reformovaný a nezaradili sme do neho piesne ne-trojičného, modernistického (liberálneho) a sakramentalistického charakteru. do spevníka sme sa snažili zaradiť piesne, ktoré sú biblicky verné a skúsenostne vyvážené.

Našou snahou bolo tiež zostaviť spevník vyvážene s ohľadom na objektívnu a subjektívnu stránku kresťanskej viery. Tomuto zodpovedá aj jeho tematické členenie. Prvá časť nás volá k uctievaniu Trojjediného Boha, predstavuje objektívne Bohom zjavené pravdy, ako charakter Boha Otca, osobu a dielo Pána Ježiša Krista a Svätého Ducha a pokračuje volaním k viere v Božie evanjelium pre hriešnikov. Druhá časť predstavuje piesne vystihujúce skôr našu osobnú skúsenosť. Tieto piesne nás volajú primerane odpovedať na objektívne pravdy, vykresľujú našu odpoveď na evanjelium, charakter života premeneného Duchom Svätým, duchovné zápasy a očakávanie domova. Jednotlivé tematické okruhy kopírujú systematické členenie učenia Písma. na začiatku spevníka je sada žalmov. Tie majú podnadpis čísla žalmu a odzrkadľujú biblické verše žalmov alebo ich nosné myšlienky, niekedy vyjadrené cez naplnenie v Novej zmluve. Spevník sa preto dá používať čiastočne aj ako žaltár. Pod mnohými piesňami sú odkazy na biblické verše súvisiace s piesňou, niekedy cez „|“ priradené ku strofám. Niektoré strofy sú uvedené v zátvorkách „[...]“ a umožňujú preskočiť ich bez narušenia celkovej výpovede piesne. Niektoré dlhšie piesne sú predelené zvýraznenými podnadpismi tak, aby sa dali spievať na niekoľkokrát a časti si uchovali celistvé výpovede. Refrény sú uvedené kurzívou.

Pri prekladoch z iných jazykov sme kládli dôraz na vyjadrenie pôvodných slov a myšlienok, miestami i na úkor rytmiky, rýmu, jednoduchosti a štylistiky. Ak citujeme v piesňach biblické výpovede, uprednostňujeme čerpanie z doslovných prekladov Biblie. Ak bol preklad piesne prebraný uvádza meno prekladateľa za autorom cez „prekl.“. Preklady, ktoré sa vzdialili od originálov v myšlienkach, sú označené poznámkou „voľný prekl.“. Piesne, kde sa robili malé zásahy editormi, alebo sa doprekladali strofy, či ich existujúce preklady sa naklonili bližšie k originálu, sú označené pri autorovi resp. prekladateľovi znakom ‡. Piesne prebrané zo slovenčiny a češtiny si ponechali, kde sa dalo, autentickú štylistiku. Nechali sme im biblické, niekedy možno menej používané výrazy, aby sa zachovala autentickosť, historická nadväznosť či blízkosť s Písmom.

Otvárajme tento spevník s očakávaním. Hľadajme skutočné, hlboké, duchovné uctievanie v pravde a v duchu, a tak dlhodobú duchovnú posilu. Ak nás tento spevník navráti k nádherným hymnám a žalmom viery, bude Bohom použitý, aby pokoril našu dušu, priniesol vedomie slávy Boha, ohavnosti hriechu a sladkosti milosti v Kristovi a pomôže vyjadriť odpoveď srdca na Božiu vyvoľujúcu lásku, tak splní svoj účel. Nech preto čitateľ prichádza k oázam duchovných piesní hneď ráno, aby prebudili a pozdvihli dušu ku Kristovi. Môžu byť súčasťou osobných denných stíšení. Duch Svätý ich môže použiť na pripravenie srdca k modlitbe i k posilneniu vytrvalo vystupovať k prameňom čistého Božieho Slova, aby ste sa z neho sýtili a boli očisťovaní.

Otvárajte tento spevník vo svojich domácnostiach na rodinných stíšeniach, aby ste pritiahli požehnanie z uctievania Pána na celý dom. Nech naše domácnosti nezostávajú ako dom bez strechy, ktorý je vystavený všetkým búrkam, pochybnostiam a pokušeniam. Je lepšie skryť sa v biblických pravdách a v uctievaní Pána.

Napokon prinášajte si spevník tam, kde ho Boží ľud bude s láskou otvárať a spievať z neho spoločne a úctivo. Kristus tam sľúbil byť prítomný a kde je Kristus, tam je vždy duši najlepšie. Nech sa pridá aj vaše srdce k harmónii ďalších vďačných sŕdc v speve pred Božím trónom. Uctievanie nie je len povinnosťou, ale aj privilégiom pre tých, ktorí očakávajú deň, keď sa pripoja k uctievaniu s mnohými v nebesiach.

Modlitbou zostavovateľov je, aby bol milostivý Boh poctený používaním tohto spevníka.

- zostavovatelia,
Reformovaný baptistický zbor, Soli Deo Glória, Žilina

  • Kód produktu: SDGZHKV2014
  • Vydavateľ: Soli Deo Gloria Žilina, 2016

ŽALMY a HYMNY kresťanskej viery

  • Autor: Soli Deo Gloria Žilina
  • spevník 220 strán, 20.9 x 14.7 x 0.4 cm
  • Dostupnosť: nahradené novším (viď nižšie)

Súvisiace produkty

Žalmy a hymny kresťanskej viery

Žalmy a hymny kresťanskej viery

Výber nadčasových nádherných kresťanských piesní, z ktorých mnohé storočiami potešovali Boží ľud v ich viere v Trojjediného Boha v rôznych k..

2,00€ 2,63€   

Tagy: uctievanie

Iní s touto knihou kupujú

Márnosť márností - Prázdnota živ

Márnosť márností - Prázdnota živ

Márnosť márností prináša pred nás skúsenosť kráľa Šalamúna, ktorý experimentoval s každým predstaviteľným druhom potešenia a dospel k záveru, že ž..

0,67€ 1,20€   

Problémy hľadajúceho

Problémy hľadajúceho

Ľudia, ktorí sú presvedčení o potrebe obrátenia sa ku Kristovi, často prežívajú ťažkosti pri Jeho hľadaní a nájdení ako Spasiteľa. Táto brožúrka o..

0,67€ 1,20€   

Ako hľadať a nájsť Pána

Ako hľadať a nájsť Pána

Táto brožúrka je určená pre ľudí, ktorí chcú nájsť Pána. Jej autor ukazuje, že nájdenie Boha nie je nejaká nezrozumiteľná záležitosť, pretože exi..

0,67€ 1,20€   

Zaodievanie sa pokorou

Zaodievanie sa pokorou

Na základe Petrovej výzvy “… oblečte sa do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví a pokorným dáva milosť“ nás brožúra krok za krokom oboznamuje s t..

1,35€